Investeringsproject Bewust boeren Rijnland

Project Investeringen Bewust Boeren Rijnland
Het hoofddoel van het project ‘Investeringen Bewust Boeren Rijnland’ is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat van melkveehouderijbedrijven en van gewasbeschermingsmiddelen van akkerbouwbedrijven. Daarnaast is het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten een belangrijk doel.

Het project is een initiatief van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, de coöperatie De Groene Klaver en de LTO Noord afdelingen Rijn- en Vlietlanden, Alphen-Nieuwkoop en Duin- en Bollenstreek. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidieregeling POP3, met cofinanciering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het projectgebied omvat het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland binnen de provincie Zuid-Holland.

Verminderen van emissies
Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de normen. In landbouwgebieden zorgen te hoge concentraties aan meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds voor overlast door algengroei, kroos en watervarens. Daarom is het van groot belang dat we ons dus ook als landbouwers blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Maatregelen voor de melkveehouderij
Voor u als melkveehouder is er verbetering mogelijk op het gebied van het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit), maar vooral ook op het ecologisch functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten).
Er kan aan bovengenoemde doelen gewerkt worden door het treffen van maatregelen. Erfafspoelingsmaatregelen voor melkveehouders ter voorkoming van afspoeling van voer- en mestresten op het verharde erf richting het oppervlaktewater zijn;
– De aanleg van een opvangput voor de mest- of voerplaats en/ of bij de kalveriglo’s
– De aanleg van een overkapping van vaste mestopslag
– De aanschaf van een veegmachine

Daarnaast de volgende maatregel:
– De aanschaf van een mobiele solar-drinkbak ter voorkoming van vertrapping van de slootkanten en dientengevolge de nutriëntenvracht in de sloot te verminderen.

(Er kan niet meer ingeschreven worden voor dit project).