De Groene Spons

Vanuit Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is aangegeven dat de zogenoemde ‘Wateropgave wateroverlast’ (extra waterberging bij veel neerslag) een item is dat binnen het beheergebied Oude Rijn speelt. In een aantal open gesprekken met de agrarische natuurverenigingen/collectieven is dit in mei 2016 aan de orde geweest. Vervolgens is hier verder over nagedacht en onderliggend document is een projectvoorstel om een aantal concrete ideeën in pilot vorm uit te gaan werken.

Uitgangspunt is om grote schade aan gewassen in de polder, maar ook in de regio in bebouwd gebied (stad, dorp, industrieterrein) te voorkomen door het water tijdelijk op te slaan op een geschikte plek ( dunbevolkt/bebouwd gebied, weilanden). Dit leidt dan tot overall minder overlast voor de maatschappij.

Projectdoel

Middels dit project anticiperen we in het gebied op de te verwachten wateroverlast en onderzoeken we mogelijkheden om een ‘blauwe dienst’ in te stellen. De diensten kunnen daarmee op haalbaarheid getoetst worden en naar de toekomst toe mogelijk als maatregel voor het oplossen van een gedeelte van de ‘Wateropgave wateroverlast’ ingezet gaan worden. Dit project helpt dus ons voor te bereiden op de steeds grilliger wordende patronen in neerslag, met steeds meer neerslag in een heel korte periode. Het probleem wateroverlast wordt samen innovatief aangepakt en een breder publiek wordt betrokken bij het onderwerp.

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Harold Vlooswijk. 06-26520325